April 21, 2021

Language:

ស្វែងយល់អំពីកម្មវីធីទ្វារក្រោយ (Backdoor)

១. លក្ខណះទូទៅ

Backdoor គឺជាកម្មវិធីដែលផ្ទុកនូវកូដមេរោគដែលអាចធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់កុំព្យូទ័រ ដោយរំលងពីលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព។

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី (developer) អាចបង្កើត Backdoor មួយដើម្បីភ្ជាប់មកកាន់កម្មវិធី ឬប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា ឬគោលបំណងផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវាយប្រហារតែងតែប្រើ Backdoor ជាអាវុធក្នុងការលួចភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធ។ ក្នុងករណីខ្លះ មេរោគ worm ឬ វីរុស (Virus) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពី Backdoor ដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកវាយប្រហារ។

ទោះជាពេលខ្លះ Backdoor ត្រូវបានដំឡើងជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់អនុញ្ញាតឱ្យអភិបាល (Administrator) ប្រើប្រាស់ក៏ដោយ តែ Backdoor នៅតែជាហានិភ័យផ្នែកសុវត្ថិភាពមួយពីព្រោះអ្នកវាយប្រហារអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ Backdoor នោះដើម្បីលួចយកទិន្នន័យ ។

២. ដំណើរការ និងផលប៉ះពាល់

Backdoor អាចប្រែប្រួលយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ឧទាហរណ៍ ករណីខ្លះវាត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ (Legitimate Vendors) ខណៈពេលករណីខ្លះទៀតវាត្រូវបានណែនាំដោយចៃដន្យជាលទ្ធផលនៃកំហុសឆ្គងរបស់កម្មវិធី។ ពេលខ្លះអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ (developer) ប្រើ backdoor ក្នុងតំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍ ដែលមានពេលខ្លះមិនត្រូវបានយកចេញពីកម្មវិធីដែលបានអភិវឌ្ឍន៍រួច។

Backdoor ជាទូទៅត្រូវបានអ្នកវាយប្រហារភ្ចាប់មកជាមួយនឹងមេរោគ (malware) ផែ្នកមួយនៃមេរោគអាចមានមុខងារ Backdoor ឬ first line Backdoor ដែលមានន័យថាវាអាចជាដំណាក់កាលទី១ សម្រាប់ធ្វើការទាញយកនូវមេរោគផ្សេងទៀតដែលមានមុខងារវាយប្រហារពិតប្រាកដ។

ក្បួនដោះស្រាយកូដនីយកម្ម (encryption) និងមធ្យោបាយនៃបណ្តាញ (Networking protocol) អាចមានផ្ទុកនូវ Backdoor។ ជាឧទាហរណ៍កាលឆ្នាំ 2016 ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា លេខចម្បង (prime number) ដែលត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងក្បួនដោះស្រាយការកូដនីយកម្ម អាចនឹងបំបែកកូដនីយកម្មបាន ដែលកាលពីមុនត្រូវបានគិតថាគិតថាមានសុវត្ថិភាព។

៣. វិធីសាស្ត្រការពារ

Backdoor អាចពិបាកក្នុងដែលយើងអាចត្រួតពិនិត្យថាមាន ឬក៏អត់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ហើយការត្រួតពិនិត្យ Backdoor ឃើញគឺអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនោះទៀត ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រឆាំងនឹងមេរោគជួនកាលអាចត្រួតពិនត្យឃើញ Backdoor តែពេលខ្លះអ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពគឺត្រូវប្រើប្រាស់កម្មវិធីពសេសបន្ថែមដើម្បីអាចត្រួតពិនិត្យស្វែង Backdoor ឬប្រើប្រាស់នូវមធ្យោបាយក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើទិន្នន័យ (packets) តាមរយៈបណ្តាញ។

មានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារ Backdoor ដែលជាតំបូងនឹងសំខាន់បំផុតនោះគឺក្នុងស្ថាប័ននោះត្រូវតែមានគោលការណ៍សុវត្ថិភាព និងអុនុវត្តន៍ទៅតាមគោលការន៍សុវត្ថិភាពនោះ ដូចជាការកំណត់មិនអោយមានការប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ និងមានការកំណត់នូឧបករណ៍ទាំងអស់ត្រូវបានការពារដោយជញ្ជាំងភ្លើង (Firewall) ការប្រើប្រាស់ជញ្ជាំងភ្លើដែលមានមុខងារជាប្រភេទកម្មវិធី (Application Firewall) ក៏អាចជួយការពារពីការវាយប្រហារ Backdoor បានដែរ ព្រោះវាមានមុខងារបិទនូវប្រភេទចរាចរណ៍ទិន្នន័យដែលអាចចេញចូលតាមរយៈ Port ដែលបានបើក ហើយវាក៏មានមុខងារសំខាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យនូវចរាចរណ៍ទិន្នន័យបណ្តាញ ដើម្បីកំណត់ថាតើមានការវាយប្រហារ Backdoor ដោយផ្អែកទៅលើហត្ថលេខា (signature) របស់កម្មវិធីនោះ

៤. ឯកសារយោង: http://searchsecurity.techtarget.com/definition/back-door
***Disclaimer: CamCERT own some of the content. Our purpose is pure to help spread the awareness, tips or other information related to security to everyone. Even though every information is true, accurate, completed and appropriate, we make no responsibility nor warranty since everything could go wrong.