July 13, 2024

Language:

គន្លឹះសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម និងកម្មវិធីផ្ញើសារ (ផ្នែក២)

១. ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម និងកម្មវិធីផ្ញើសារអាចបង្កហានិភ័យដល់សុវត្ថិភាព និងឯកជនភាពរបស់បុគ្គល និងអង្គភាពនានា។ ការណែនាំនេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃហានិភ័យ រួមជាមួយនឹង ការណែនាំសម្រាប់អាជីវកម្ម និងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពគណនីប្រព័ន្ធបណ្តាញ សង្គម និងកម្មវិធីផ្ញើសារ។

២. ការណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសុភវិនិច្ឆ័យ និងភាពទទួលខុសត្រូវ។ ជាឧទាហរណ៍ មានឧប្បត្តិហេតុជាច្រើនដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ (ឧទាហរណ៍ ‘ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ’)។ លើសពីនេះ ឧប្បត្តិហេតុផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដែលត្រូវបានចែកចាយឡើងវិញដោយគណនីស្វ័យប្រវត្តិមួយចំនួនធំ (ឧទាហរណ៍ គណនីbots) ដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែម ឬបំផុសគំនិតអ្នកអាន។ វិធានការខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្ទាល់ខ្លួន៖

 • នៅពេលបង្កើតគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម សូមប្រើឈ្មោះក្លែងក្លាយជាជាងបង្ហាញឈ្មោះពេញ
 • ប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួន ជាជាងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលអាជីវកម្ម ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន សូមប្រើអាសយដ្ឋាន អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
 • ត្រូវប្រាកដថាជម្រើសឯកជនភាពត្រូវបានយល់ និងអនុវត្ត។ ប្រើប្រវត្តិរូបឯកជនតាមដែលសមរម្យ
 • ដាក់កម្រិតលើចំនួនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបង្ហោះទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដូចជាអាសយដ្ឋានផ្ទះ ឬកន្លែងធ្វើការ លេខទូរស័ព្ទ កន្លែងធ្វើការ និងព័ត៌មានរសើបផ្សេងៗទៀត
 • ដោយមានហេតុផល តាមដានព័ត៌មានដែលអ្នកផ្សេងបង្ហោះអំពីអ្នក ដើម្បីការពារការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
 • ប្រសិនបើទីតាំង ឬចលនាមានភាពរសើប សូមប្រយ័ត្នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងកម្មវិធីផ្ញើសារដែលបង្ហោះព័ត៌មានទាំងនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • លុបទិន្នន័យទីតាំងចេញពីរូបភាពណាមួយ មុនពេលបង្ហោះទៅកាន់បណ្តាញសង្គម ឬចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីផ្ញើសារ
 • ពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវប្រភេទព័ត៌មានដែលបានបង្ហោះទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ឬផ្ញើតាមរយៈកម្មវិធីផ្ញើសារ ព្រោះវាអាចពិបាកក្នុងការលុបចេញ ឬរំលឹកឡើងវិញនូវអ្វីដែលបានបង្ហោះ ឬផ្ញើពីមុនមក
 • សូមប្រយ័ត្នចំពោះការចូលប្រើតំណដែលបានចែករំលែក ឬឯកសារភ្ជាប់ រួមទាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងកម្មវិធីផ្ញើសារ
 • ប្រយ័ត្នចំពោះការទំនាក់ទំនងដែលមិនស្គាល់ ជៀសវាងការទទួលយកសំណើពីមនុស្សដែលមិនស្គាល់។

៣. ធានាការប្រើប្រាស់គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

វិធានការខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទាំងគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន និងផ្ទាល់ខ្លួន៖

 • ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន សូមប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពហុកត្តា។ បើមិនដូច្នោះទេ សូមប្រើឃ្លាសម្ងាត់តែមួយគត់សម្រាប់គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនីមួយៗ
 • កុំចែករំលែក ឬអ៊ីមែល ឃ្លាសម្ងាត់សម្រាប់គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
 • កុំជ្រើសរើសការចងចាំឃ្លាសម្ងាត់សម្រាប់គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
 • ប្រសិនបើត្រូវបានសួរឱ្យរៀបចំសំណួរសុវត្ថិភាពដើម្បីសង្គ្រោះគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម សូមកុំផ្តល់ចម្លើយងាយស្រួលពីប្រភពព័ត៌មានសាធារណៈ
 • កុំប្រើគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពីឧបករណ៍ដែលមិនគួរឱ្យទុកចិត្ត ដូចជានៅក្នុងហាងអ៊ីនធឺណិត ឬសណ្ឋាគារជាដើម
 • កុំកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលបានចែករំលែក។
 • ចងចាំជានិច្ចថាត្រូវចាកចេញពីគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបន្ទាប់ពីបានប្រើនៅលើឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលបានចែករំលែក
 • ប្រើអេក្រង់ចាក់សោ និងឃ្លាសម្ងាត់នៅលើឧបករណ៍ណាដែលមានសិទ្ធិចូលប្រើគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
 • ចងចាំថាត្រូវបិទគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមចាស់ នៅពេលដែលអ្នកលែងត្រូវការ។

៤. ធានាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមភាគច្រើនផ្តល់កម្មវិធីទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលធ្វើដំណើរ។ កម្មវិធីទូរស័ព្ទទាំងនេះអាចបង្កើតហានិភ័យសុវត្ថិភាព និងឯកជនភាពបន្ថែម ដែលគួរតែត្រូវបានពិចារណាមុនពេលដំឡើង។ វិធានការខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ៖

 • ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចុងក្រោយបង្អស់ដែលមាន ដើម្បីគ្រប់គ្រងការអនុញ្ញាតកម្មវិធីទូរស័ព្ទនីមួយៗ។
 • ដំឡើងតែកម្មវិធីទូរស័ព្ទពីកន្លែងដែលអាចទុកចិត្តបាន ដូចជា Google Play Store ឬ Apple App Store ។
 • សូមប្រយ័ត្នចំពោះកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលទាមទារ ឬស្នើសុំការអនុញ្ញាតលើសលប់សម្រាប់មុខងារដែលពួកគេផ្តល់
 • ត្រូវប្រាកដថាបានពិនិត្យមើល និងអាប់ដេតកម្មវិធីទូរស័ព្ទជាប្រចាំ។
 • ត្រូវប្រាកដថាបានពិនិត្យមើលការអនុញ្ញាតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងការកំណត់សុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការអាប់ដេត ព្រោះវាអាចផ្លាស់ប្តូរតាមពេលវេលា។

៥. ឯកសារពាក់ព័ន្ធ

 • https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/governance-and-user-education/user-education/security-tips-social-media-and-messaging-apps
***Disclaimer: CamCERT own some of the content. Our purpose is pure to help spread the awareness, tips or other information related to security to everyone. Even though every information is true, accurate, completed and appropriate, we make no responsibility nor warranty since everything could go wrong.