January 26, 2022

Language:

បទដ្ឋានគតិ្តយុត្តិ (Legislation)

[ឯកសារ] – គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍​-បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ២០២០

ខាងក្រោមនេះគឺជាឯកសារស្តីអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍-បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២០ ដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ អ្នកអាចទាញយកឯកសារនេៅខាងក្រោមៈ

Read More