November 30, 2021

Language:

CamSA14-02: ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វ ចេញផ្សាយ អំពីចំនុចខ្សោយនៅក្នុង Microsoft Office

 ១. ព័ត៌មានទូទៅ ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វបានចេញផ្សាយនូវការណែនាំអំពីសន្តិសុខ Microsoft Security Advisory (2896666) ដែលមាននៅក្នុង Microsoft…

Read More

CamSA14-03: ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វ ចេញផ្សាយ អំពីចំនុចខ្សោយនៅក្នុង Microsoft Office

 ១. ព័ត៌មានទូទៅ ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វបានចេញផ្សាយនូវការណែនាំអំពីសន្តិសុខ Microsoft Security Advisory (3017347) ដែលមាននៅក្នុង Microsoft…

Read More

CamSA14-02: ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វ ចេញផ្សាយ អំពីចំនុចខ្សោយនៅក្នុង Internet Explorer

 ១. ព័ត៌មានទូទៅ ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វបានចេញផ្សាយនូវការណែនាំអំពីសន្តិសុខ Microsoft Security Advisory (3016711) ដែលមាននៅក្នុង VBScript…

Read More

CamSA14-01: ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វ ចេញផ្សាយ អំពីចំនុចខ្សោយនៅក្នុង Microsoft Office

 ១. ព័ត៌មានទូទៅ ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វបានចេញផ្សាយនូវការណែនាំអំពីសន្តិសុខ Microsoft Security Advisory (3017301) ដែលមាននៅក្នុង Microsoft…

Read More
Featured

CamSA12-13: Critical Vulnerability in Microsoft XML Core Services

I. Overview A critical vulnerability has been identified in…

Read More